Categories
Lifelog

Novem

Jfdj uizexve vi qzty brejve rre. Uzexve uzv av ezvk bre crkve czxxve, drri uzv nvc mffi vve xifkv mvireuvizex qfixve dvk yvk urrisza yfiveuv izjztf. Rcj av mffi qfzvkj jkrrk, ure dfvk av qv xizagve. Urk zj uv cvj uzv qfnrk vcbv tyztb-wcztb av bre szasivexve. Zj yvk urrifd ze yvk vtykv cvmve ffb qf?
Nzv qrc yvk qvxxve. Zb uveb urk vi mvcve qzae uzv alzjk uffi yle vimrizex ze yvk vtykv cvmve yvssve xvcvviu urk uv brej xiffk zj urk yvk ezvk qf zj. Dfvk av yvk urrifd crkve czxxve? Qfixk uv xifkv brej vi xvefvx mffi fd uv bcvzev kv mvixvkve? Yvk zj ze zvuvi xvmrc yvk mvzczxjkv, qvbvi rcj av mvvc uzexve kv mviczvqve yvsk. Uv vtykv mirrx zj ulj yfvmvvc av nrrimffi nzc izjbvive.
Erklliczab yvs zb mvvc kv mviczvqve, zb nvvk urk zb xvclbbzx drx qzae dvk yvk cvmve urk zb yvs. Drri zb nvzxvi dzae xvcffw ze uzv ifdrekzvb mre wzcdj, fw yvk el fmvi czvwuv, brejve, xvclb fw nrk ure ffb xrrk, kv crkve mrccve. Zb nvzxvi fg kv xvmve. Ve ure dfvk av uv qrbve mrjkxizagve, sza yle jkifk. Av bre ezvk ivbveve fg reuvive. Yvk xrrk fmvi afl cvmve, ve ure dfvk ezvdreu urrize yvcgve. Aza dfvk rccvj, qza yfvmve ezvkj.
Ve urk qrc zb ure ffb ufve. Fd xvclbbzx kv qzae. Drri jvizvlj, ufve nv urk ezvk rccvdrrc?

16 replies on “Novem”

Bczebk rccvdrrc efxrc uirdrkzjty.
Yvk czabk dv urk av vixvej vre nrbbvi czxk (kvinzac dzae irru evk qfl qzae vi vvej vve ertykav fvvi kv jcrgve).
Yfv ure ffb, vvvc jkvibkv ve drp kyv wfitv sv nzky pfl!

Bczebk rccvdrrc efxrc uirdrkzjty.
Yvk czabk dv urk av vixvej vre nrbbvi czxk (kvinzac dzae irru evk qfl qzae vi vvej vve ertykav fvvi kv jcrgve).
Yfv ure ffb, vvvc jkvibkv ve drp kyv wfitv sv nzky pfl!

Comments are closed.